English Hôm nay
Trang chủ Sản phẩm Giải pháp / Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Công ty
Sản phẩm Maxi iNextPBX

Tính năng cơ bản
 • 128 Extensions (Máy nhánh)
 • 24 PSTN Trunks (24 line vào)
 • 24 VoIP Trunks (24 nhà cung cấp điện thoại Internet)
 • 64 Enhanced Voicemail
 • 4 IVR Auto Attendants (4 Menu thoại)
 • 4 Conferences (4 Phòng hội thoại)
 • 4 ACD Queues (4 Hàng đợi trả lời)
 • Music On Hold
 • System Backup
 • Auto Updates
 • Easy System Administration
 • CD and Tarball Installation Method(s)
 • Online Self Care
 • Powerful Reporting (Thống kê/Báo cáo)
 • Role Based Administration
 • Services Permissions
Tính năng nâng cao
 • 32 DIDs
 • Provider Templates
 • Least Cost Routing (chọn hướng cuộc gọi)
 • Auto Provisioning
 • Channels Limitation
 • Multiserver Administration
Tính năng cuộc gọi
 • Follow Me
 • Group Hunt
 • Call Forwarding (Chuyển cuộc gọi)
 • Do Not Disturb
 • Caller ID
 • Last Caller
 • Call Park
Tính năng tùy chọn
 • Optional Time Based Dialing (Định thời gian gọi)
 • Optional Real Time Calls Monitoring (Giám sát cuộc gọi)
 • Optional Remote Access (Quản lý từ xa)
 • Optional Call Recording (Ghi âm cuộc gọi)
Tính năng quản lý
 • Services Monitoring
 • Sounds Administration
 • System Alarms
 • Locality
 • Administration Sessions
Product/Customer Support
 • Free Software Updates
 • Standard Customer Support
Phần cứng hỗ trợ

Digital Trunks
 • Digium TE110P, TE205P, TE405P, TE406P, TE410P, TE411P
ATAs
 • Grandstream HandyTone-286, HandyTone-386, HandyTone-486, HandyTone-488, HandyTone-496
 • Sipura SPA-2000, SPA-2002, SPA-2100
Analog Trunks
 • Digium TDMxxx
Điện thoại IP
 • Aastra 480i
 • Sipura SPA-841, SPA-941
 • Cisco 7960
 • Grandstream BudgeTone-101, BudgeTone-102, GPX-2000
 • Snom 190, 320
 • Polycom IP 301, 501, 601
Soft Phones
 • SJLaps, X-Lite, X-Pro, FireFly


work anywhere, go anywhere, and still get your calls!

Sản phẩm
Mini iNext PBX
Maxi iNext PBX
Mega iNext PBX
iNext Call Center

Tính năng nâng cao
Chuyển cuộc gọi thông minh
Ghi âm cuộc gọi
Giám sát cuộc gọi
Dịch vụ thông tin tự động
Chăm sóc khách hàng(CRM)


Copyright © 2005-2006 by www.inext.com.vn. All Rights Reserved